เขียนโดย Super User
หมวด:

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุต.
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓และปีที่๖ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

เขียนโดย Super User
หมวด:

การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2561
โดยมีพระธรรมกิตติเมธี เจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค16-17-18 (ธ)
พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) เป็นประธานในพิธิเปิดสนามสอบ
วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศาลา 100 ปี เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ทรงเสด็จประกอบพิธี
เททองหล่อพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วางศิลาฤกษ์หอพุทธสิหิงค์ ทรงเจิม และเปิดป้ายอาคาร ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
สมโภชพระอารามหลวงครบ ๑๐๐ ปี ณ วัดท่าโพธิ์ วรวิหาร วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

เขียนโดย Super User
หมวด:

คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุติ
และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
จัดโครงการอบรมนักธรรมชั้นตรี ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐
ณ วัดพระนคร ระหว่างวันที่ี ๒๓ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

เขียนโดย Super User
หมวด:

พิธีทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐