หน้าแรก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 512วันนี้ (6 เมษายน 2559) เวลา 09.29 น.ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
ทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม

ตลอดจนการปกปักรักษาเอกราชของชาติมาได้จนทุกวันนี้ โดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด ประกอบพิธีทางศาสนา และกล่าวคำถวายอาศีรวาทราชสดุดี หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหารตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาด สถานศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เข้าร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ของบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ
สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าในพระบรม ราชจักรีวงศ์ แต่ละพระองค์ทรงพระปรีชาพิเศษ สามารถในพระราชกรณียกิจเหมาะแก่กาลสมัย ได้ทรงปลูกฝังความมั่นคงให้แก่ราชอาณาจักรไทย ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมทุกสาขา ทรงเชิดชูพระบวรพุทธศาสนา และสั่งสมความมั่งคั่งสมบูรณ์แก่ประเทศสืบช่วงกันมาโดยลำดับ ครั้งสมัยที่ไทยต้องติดต่อกับโลกภายนอก ก็ทรงรักษาเอกราชของชาติมาได้โดยตลอด พร้อมกับทรงเร่งรัดความเจริญ เช่น อารยชาติเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน

 

หมวด: