เขียนโดย Super User
ฮิต: 1418

mitre3
พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช


 

พระปลัดสุริยา  อาภาโค  
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช


 


เขตการปกครองสงฆ์
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พระพิศิษฎ์วินัยการ  วัดมเหยงคณ์  อำเภอเมือง
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชตำบลในเมือง  พระครูธรรมธรสมพงษ์  อุชุจาโร  จต.  วัดชลเฉนียน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๑.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร    ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง     
๒.วัดพระนคร    ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง     
๓.วัดชลเฉนียน    ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง     
๔.วัดสวนป่าน       ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง     
๕.วัดเพชรจริก       ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง  
ตำบลบางจาก  พระครูสังฆรักษ์สุดใจ  ธมฺมโชโต  จต.  วัดเพชรจริก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  


๑.วัดท่านคร    ตำบลปากนคร    อำเภอเมือง     
๒.วัดจังหูน    ตำบลท่าเรือ    อำเภอเมือง     
๓.วัดหนองนก    ตำบลบางจาก    อำเภอเมือง     
๔.วัดมุจจลินทราวาส    ตำบลบางจาก    อำเภอเมือง     
๕.วัดตรีนิมิต    ตำบลบางจาก    อำเภอเมืองตำบลปากพูน  พระครูธรรมจักรจริยวัฒน์  จต.  วัดมะม่วงทอง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

๑.วัดท่าโพธิ์วรวิหาร    ตำบลท่าวัง    อำเภอเมือง     
๒.วัดท่าแพ    ตำบลปากพูน    อำเภอเมือง     
๓.วัดท่าม่วง    ตำบลปากพูน    อำเภอเมือง     
๔.วัดทรายทองสันตาราม    ตำบลปากพูน    อำเภอเมือง     
๕.วัดมะม่วงทอง    ตำบลปากพูน    อำเภอเมือง    
ตำบลท่าวัง  พระครูโอภาสโพธิรัตน์  ผจล.ชท. จต.  วัดท่าโพธิ์วรวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช      

๑.วัดศรีทวี    ตำบลท่าวัง    อำเภอเมือง     
๒.วัดมเหยงคณ์    ตำบลคลัง    อำเภอเมือง     
๓.วัดโพธิ์เสด็จ    ตำบลโพธิ์เสด็จ    อำเภอเมือง     
๔.วัดมะม่วงปลายแขน    ตำบลท่างิ้ว    อำเภอเมือง     
๕.วัดราษฎ์ประดิษฐ์    ตำบลมะม่วงสองต้น    อำเภอเมือง     
เขตการปกครองสงฆ์
อำเภอปากพนัง
พระครูบริหารสังฆกิจ  จอ.ชพ.  วัดรามประดิษฐ์  อำเภอปากพนัง
เจ้าคณะอำเภอปากพนัง   
ตำบลปากพนัง  พระครูวีรกิจโสภณ  จต.  วัดโคกมะม่วง  อำเภอปากพนัง     

๑.วัดรามประดิษฐ์    ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก    อำเภอปากพนัง     
๒.วัดรัตนาราม    ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก    อำเภอปากพนัง     
๓.วัดบางพระ    ตำบลปากแพรก       อำเภอปากพนัง     
๔.วัดโคกมะม่วง    ตำบลขนาบนาก       อำเภอปากพนัง     
๕.วัดบางอุดม    ตำบลขนาบนาก       อำเภอปากพนัง     

ตำบลเกาะทวด-บ้านใหม่  พระครูพิศิษฎ์คณาทร  ผจล.ชอ. จต. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  อำเภอเมือง   

๑.วัดเกาะจาก    ตำบลเกาะทวด    อำเภอปากพนัง     
๒.วัดกัลยานฤมิตร    ตำบลคลองน้อย    อำเภอปากพนัง     
๓.วัดมหิสสราราม    ตำบลคลองกระบือ    อำเภอปากพนัง     
๔.วัดสระแก้ว    ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก    อำเภอปากพนัง     
๕.วัดหัวเกาะรุ้ง    ตำบลบ้านใหม่    อำเภอปากพนัง     

เขตการปกครองสงฆ์
อำเภอร่อนพิบูลย์
พระครูวิจิตรคณาทร  จต.ชอ.  วัดศรีพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์

เจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์     
ตำบลร่อนพิบูลย์  พระปลัดบุญฤทธิ์  จต.  วัดเขาน้อย  อำเภอร่อนพิบูลย์     

๑.วัดเขาน้อย    ตำบลร่อนพิบูลย์       อำเภอร่อนพิบูลย์     
๒.วัดพิศาลนฤมิต    ตำบลร่อนพิบูลย์       อำเภอร่อนพิบูลย์     
๓.วัดเฉลิมกิตติยาราม    ตำบลร่อนพิบูลย์       อำเภอร่อนพิบูลย์     
๔.วัดศรีพิบูลย์       ตำบลหินตก    อำเภอร่อนพิบูลย์     
ตำบลเสาธง   พระนคร  สุมโณ   จต.  วัดศรีพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์     
๑.วัดพระอานนท์    ตำบลเสาธง    อำเภอร่อนพิบูลย์     
๒.วัดเจริญธรรมาราม    ตำบลเสาธง    อำเภอร่อนพิบูลย์     
๓.วัดธงทอง    ตำบลเสาธง    อำเภอร่อนพิบูลย์     
๔.วัดสระแก้ว    ตำบลเสาธง    อำเภอร่อนพิบูลย์     

เขตการปกครองสงฆ์
อำเภอฉวาง อำเภอช้างกลาง  อำเภอพิปูน

พระครูอรรคธรรมโกวิท  จอ.ชพ.  วัดวังม่วง  อำเภอฉวาง
เจ้าคณะอำเภอฉวาง  อำเภอช้างกลาง  อำเภอพิปูน     
ตำบลฉวาง  พระสมุห์นพดล    ฐิตคุโณ จต.  วัดควนสูง อำเภอฉวาง     

๑.วัดวังม่วง    ตำบลฉวาง    อำเภอฉวาง     
๒.วัดควนสูง    ตำบลฉวาง    อำเภอฉวาง     
๓.วัดปากน้ำ    ตำบลฉวาง    อำเภอฉวาง     
๔.วัดเกาะเทวดา    ตำบลไสหร้า    อำเภอฉวาง     

ตำบลพิปูน  พระครูบุญการโกศล  จต.ชอ.  วัดมังคลาราม  อำเภอพิปูน     

๑.วัดเพ็ญมิตร    ตำบลไสหร้า    อำเภอฉวาง     
๒.วัดเพ็ญญาติ    ตำบลกะเปียด    อำเภอฉวาง     
๓.วัดควนสงฆ์    ตำบลช้างกลาง    อำเภอช้างกลาง     
๔.วัดมังคลาราม    ตำบลพิปูน    อำเภอพิปูน     

เขตการปกครองสงฆ์
อำเภอพระพรหม

พระครูสิริธรรมาภิรัต  ผจล.ชพ.  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  อำเภอเมือง
เจ้าคณะอำเภอพระพรหม  ลานสกา     
ตำบลนาพรุ  พระครูปลัดอัมรินทร์  อคฺคญฺโญ  จต.  วัดเทพนิมิต  อำเภอเมือง  

 ๑.วัดป่าห้วยพระ    ตำบลนาพรุ    อำเภอพระพรหม     
 ๒.วัดพรุ    ตำบลนาพรุ    อำเภอพระพรหม     
 ๓.วัดพระเพรง    ตำบลนาสาร    อำเภอพระพรหม     
 ๔.วัดไสมะนาว        ตำบลช้างซ้าย    อำเภอพระพรหม   

ตำบลลานสกา  พระครูเหมเจติยาภิบาล  ผจล.ชอ.จต.  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   

๑.วัดในปุดกาญจนาคีรี    ตำบลลานสกา    อำเภอลานสกา     
๒.วัดวิมุตติธรรม    ตำบลท่างิ้ว    อำเภอเมือง     
๓.วัดเทพนิมิตเมธาราม    ตำบลท่างิ้ว    อำเภอเมือง     
๔.วัดโพธิ์ทอง    ตำบลโพธิ์เสด็จ    อำเภอเมือง     

เขตการปกครองสงฆ์
อำเภอพรหมคีรี  นบพิตำ
พระครูสุรัตวิหารการ    วัดท่าแพ  อำเภอเมือง

เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี  นบพิตำ     
ตำบลอินคีรี  พระครูสุคันธศีลาภรณ์  จร.ชท.จต.  วัดมะม่วงปลายแขน  อำเภอเมือง     

๑.วัดเขาขุนพนม    ตำบลบ้านเกาะ    อำเภอพรหมคีรี     
๒.วัดป่ากิ่ว    ตำบลอินคีรี    อำเภอพรหมคีรี     
๓.วัดโทธรรมวนาราม    ตำบลอินคีรี    อำเภอพรหมคีรี     
๔.วัดโทเอก    ตำบลอินคีรี    อำเภอพรหมคีรี     
๕.วัดถ้ำเขาเหล็ก    ตำบลนบพิตำ    อำเภอนบพิตำ     

เขตการปกครองสงฆ์
อำเภอเชียรใหญ่  ชะอวด  ทุ่งสง 

พระครูสุนทรธรรมวินิฐ  วัดตรีนิมิต  อำเภอเมือง
เจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่  ชะอวด  ทุ่งสง     
ตำบลเชียรใหญ่ พระครูสุพัฒนวกิจ  จต.ชอ.  วัดสระเกษ  อำเภอเชียรใหญ่     

๑.วัดพรหมมัญพงศาราม    ตำบลเชียรใหญ่    อำเภอเชียรใหญ่     
๒.วัดสระเกษ    ตำบลไสหมาก    อำเภอเชียรใหญ่     
๓.วัดศรีมาประสิทธิ์    ตำบลชะอวด    อำเภอชะอวด     
๔.วัดเขาเทียมป่า    ตำบลเขาพระทอง    อำเภอชะอวด     
๕.วัดป่าถ้ำตลอด    ตำบลน้ำตก    อำเภอทุ่งสง     

เขตการปกครองสงฆ์
อำเภอหัวไทร  เฉลิมพระเกียรติ
พระครูเมธีนวคุณ  วัดท่าเสริม  อำเภอหัวไทร
เจ้าคณะอำเภอหัวไทร  เฉลิมพระเกียรติ     
 ตำบลเกาะเพชร  พระครูอุทัยธรรมประภาส จต. วัดเกาะเพชร  อำเภอหัวไทร     

๑.วัดเกาะเพชร       ตำบลเกาะเพชร    อำเภอหัวไทร     
๒.วัดท่าเสริม    ตำบลท่าซอม    อำเภอหัวไทร     
๓.วัดนพคุณ    ตำบลบางนบ    อำเภอหัวไทร     
๔.วัดปากเหมือง    ตำบลควนชลิก    อำเภอหัวไทร  

 ตำบลเชียรเขา  พระปลัดอรชุน  อภิจิตฺโต  จต.  วัดบางหว้า  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ     

๑.วัดบางหว้า    ตำบลเชียรเขา    อำเภอเฉลิมพระเกียรติ     
๒.วัดสหธรรมิการาม    ตำบลทางพูน    อำเภอเฉลิมพระเกียรติ     
๓.วัดสามัคคีธรรมวนาราม    ตำบลชะเมา    อำเภอปากพนัง     
๔.วัดพระหอม    ตำบลบ้านกลาง    อำเภอเชียรใหญ่     

เขตการปกครองสงฆ์
อำเภอสิชล  ขนอม
พระครูสุภัทรชยาภรณ์  ทผจล.ชพ.  วัดปากด่าน  อำเภอสิชล
เจ้าคณะอำเภอสิชล  ขนอม     
ตำบลสิชล พระครูปลัดจีระพันธ์  ฐานวุฒฺโฑ จต. วัดคงคาวดี  อำเภอสิชล   

๑.วัดคงคาวดี    ตำบลเสาเภา    อำเภอสิชล     
๒.วัดปากด่าน    ตำบลเสาเภา    อำเภอสิชล     
๓.วัดดอนนนท์       ตำบลทุ่งปรัง    อำเภอสิชล     
๔.วัดธารน้ำฉา       ตำบลเทพราช    อำเภอสิชล     
๕.วัดกลางพัฒนาราม    ตำบลทุ่งใส    อำเภอสิชล     
๖.วัดคลองเหลง       ตำบลควนทอง    อำเภอขนอม  


ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗
(พระศรีธรรมประสาธน์)
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ธรรมยุต)

หมวด: