เขียนโดย Super User
ฮิต: 1329

แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
 
หมวด: Uncategorised
วันเผยแพร่
เขียนโดย Super User ฮิต: 1781
แต่งตั้งพระศรีธรรมประสาธน์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
 
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีต้อนรับพระบัญชาแต่งตั้งพระศรีธรรมประสาธน์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายธรรมยุติ โดยมีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16 -17 -18 ฝ่ายธรรมยุติ เป็นประธานสงฆ์ โดยมีพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีจำนวนมาก

ซึ่ง เริ่มพิธีทางศาสนา โดยนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะบูรพาจารย์ ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายธรรมยุติ พระสงฆ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา จากนั้น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)ถวายสักการะรองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) รองเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธ) หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายสักการะ แด่เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคระภาค 16-17-18 (ธ)กล่าวสัมโมทนียคาถา พระสงฆ์ 10 รูป อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ เสร็จพิธี จากนั้นคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้ถวายสักการะแด่พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)

ทั้งนี้ด้วยสมเด็จพระมหารัชมังคลา จารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีพระบัญชาแต่งตั้งพระศรีธรรมประสาธน์ (ไมตรี ปภารตโน) ปธ.4 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) /ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายธรรมยุติ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการแต่งตั้งแทนพระเทพวิยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช( ธ )ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นรองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)

สำหรับ ชาติภูมิพระศรีธรรมประสาธน์ "พระมหาไมตรี ปภารตโน" มีชื่อและสกุลเดิมคือ “ไมตรี ไกรแก้ว" เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ที่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายนะโม และนางคมศิลป์ ไกรแก้ว อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2537 ณ พระอุโบสถวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีพระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์ สอบได้นักธรรมชั้นเอก เมื่อ พ.ศ.2539 สอบได้เปรียญธรรม 4ประโยค จากสำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ.2542 จากนั้น พ.ศ.2544 สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรี ธรรมาโศกราช นครศรีธรรมราช และ พ.ศ.2550 สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช "พระมหาไมตรี ปภารตโน" ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ.) และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระมหา ไมตรี ปภารตโน เป็นพระภิกษุหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในทางพระพุทธศาสนาอย่างสูง ท่านได้รับแต่งตั่งจากเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุไปครองวัดพระนครและเป็นผู้ อำนวยการโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ถูกทิ้งไว้ให้ทรุดโทรมเนื่องจากขาดการ ดูแลรักษามานาน ท่านได้จัดสร้างดวงตราหลักเมือง “จตุคาม-รามเทพ “รุ่นเงินไหลมา 1, 2 และ 3 ได้ปัจจัยนับพันล้านบาท และนำเงินมาบูรณะและก่อสร้างโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารใหม่จนสำเร็จเรียบร้อย อีกทั้งหาถวายปัจจัยให้กับวัดต่างๆ รอบ ๆตัวจังหวัดเป็นเงินหลายร้อยล้านบาท

พระ มหาไมตรี ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็น "พระปลัดสุวัฒน์เมธาคุณ"นับเป็นพระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ขึ้นไป ผู้มีผลงานดีเด่นในประเภทต่างๆ โดยเป็นผู้เอาใจใส่และเป็นกำลังสำคัญในฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานศึกษาเล่าเรียนสำหรับเยาวชนของชาติ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากทางราชการ แต่อาศัยการบริจาคของประชาชนผู้เลื่อมใส และได้เสียสละสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ช่วยทุกวิถีทางจนสถานศึกษาเล่าเรียนเจริญรุ่งเรือง อำนวยประโยชน์แก่เยาวชนจำนวนมากจนเป็นที่ยอมรับนับถือ ยกย่องของประชาชนทั่วไป และเป็นผู้เอาใจใส่และเป็นกำลังสำคัญในฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ได้ดำเนินการก่อสร้างสาธารณะสถาน อันเป็นสถานที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนทั้งหลายทั่วไป เช่น การก่อสร้างโรงพยาบาล เป็นต้น โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากทางราชการ แต่อาศัยการบริจาคของประชาชนทั้งหลายผู้ศรัทธาเลื่อมใส อีกทั้งยังเป็นผู้เอาใจใส่และเป็นกำลังสำคัญในฝ่ายสาธารณูปการ และสาธารณะสงเคราะห์ โดยเป็นช่างออกแบบการก่อสร้าง และได้ทำการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา มีผลงานปรากฏดีเด่นเป็นที่ยอมรับยกย่องในวงการคณะสงฆ์เป็นอย่างดีสมควรได้ รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ท่านจาก"พระปลัดสุ วัฒน์เมธาคุณ"ขึ้นเป็น"พระศรีธรรมประสาธน์" ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 นับเป็น"พระภิกษุระดับท่านเจ้าคุณ"ที่อายุน้อยที่สุดของจังหวัดนครศรี ธรรมราช จนมีพระบัญชาแต่งตั้งพระศรีธรรมประสาธน์ (ไมตรี ปภารตโน)ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายธรรมยุติ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งน่าจะเป็นพระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดที่อายุน้อยที่สุดใน ประเทศไทย โดยมีอายุ 42 ปี 4 เดือน พรรษา 19 เท่านั้น.
ประวัติพระรัตนธัชมุนี (แบน คณฐาภรโณ)
 
หมวด: Uncategorised
วันเผยแพร่
เขียนโดย Super User ฮิต: 1234
 
 
ชื่อ พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฐาภรโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)
1. สถานะเดิม
พระรัตนธัชมุนี (แบน) นามเดิม แบน ฤทธิโชติ เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2427 ที่ บ้านดอนทะเล ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อหมื่นทิพย์จักษุ (ขาว ฤทธิโชติ) มารดาชื่อ นางเป็ด ฤทธิโชติ (ธรรมิกกุล) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 3 คน เมื่ออายุครบ 20 ปี ได้บรรพชาอุปสมบทที่นทีสีมา (สีมาน้ำ) ในคลองปากพูน หน้าวัดท่าม่วง หมู่ที่ 2 บ้านดอนทะเล ตำบลปากพูน ได้รับขนานนามว่า "คณฐาภรโณ"
2. การศึกษา
2.1 ชั้นประถม ได้เข้าศึกษาอักษรสมัยภาษาไทย เรียนหนังสือวัด จนจบชั้นประถมเทียบเท่าประถมปีที่ 4
2.2 การศึกษาพระธรรมวินัย พ.ศ. 2448 เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้เข้าศึกษาพระธรรมวินัย ในสำนักพระรัตนรัชมุนี (ม่วง) ที่วัดท่าโพธิ์ พ.ศ. 2459 เข้า ศึกษาอบรมในสำนักสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ สอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีเดียวกัน และสอบได้เปรียญ 3 ประโยค ในสำนักเรียนวัดราชาธิวาสวิหาร ใน พ.ศ. 2456 ต่อมาใน พ.ศ. 2458 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค ในสำนักเรียนเดิม และพระรัตนธัชมุนี (ม่วง) ได้หยุดสอบ เพราะถือคติโบราณที่ว่าไม่ให้เหนืออาจารย์ คือ พระรัตนธัชมุนี (ม่วง) ซึ่งได้เปรียญธรรม 4 ประโยค
2.3 การศึกษาหนังสือไทย พ.ศ. 2447 ได้ เข้าเรียนหนังสือไทยแผนกวิชาครู ตามหลักสูตรของมหามกุฎราชวิทยาลัย ในสำนักพระรัตนธัชมุนี (ม่วง) ที่วัดท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จวิชาหนังสือไทย ชั้นฝึกหัดครูมูล จากสำนักวัดท่าโพธิ์ ในปี พ.ศ. 2448
ผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับ
1. ได้รับสมณศักดิ์
1.1 ตำแหน่งพระปลัดฐานานุกรมของพระอริยกวี (เซ่ง) วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพ ในปี 2454
1.2 เป็นพระครูประสาทพุทธรูปวิตร ฐานานุกรมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ วชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2457
1.3 พระครูปลัดศีลวัฒน์ ฐานานุกรมของพระธรรมโกศาจารย์ (พระรัตนธัชมุนี ม่วง) เจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราชและปัตตานี ใน พ.ศ. 2463
1.4 พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ ฐานานุกรมของพระรัตนธัชมุนี (ม่วง) เจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราชและปัตตานี ใน พ.ศ. 2466
1.5 พระครูเหมเจติยานุรักษ์ ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน พ.ศ. 2468
1.6 พระศรีธรรมประสาธน์ มหาธาตุเจติยานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ ตำแหน่งพระราชาคณะชั้นราช ในนามเดิม และใน พ.ศ. 2499 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในนามเดิม
1.7 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระรัตนธัชมุณีศรีธรรมราช ธรรมสาธก ตรีปิฏกคุณาลังการ ศีลสมาจาก วินัยสุนทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ใน ปี พ.ศ. 2505
2. ผลงานที่สำคัญ
2.1 การพัฒนาศานาบุคคล
พระ รัตนธัชมุณี (แบน) เป็นผู้มีเมตตา สร้างสรรค์บุคคลให้ได้รับความเจริญรุ่งเรือง ให้การศึกษาอบรม แนะนำ โดยเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี สำนักเรียนวัดราชาธิวาสวิหาร สำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ในกรุงเทพมหานคร ส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นครูที่สำนักวัดท่าโพธิ์ วัดมเหยงค์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อีกทั้งยังคอยดูแลให้การสงเคราะห์เอื้อเฟื้อด้วยปัจจัยลาภและธรรม จนมีศิษย์ทั้งสายบรรพชิต และสายคฤกัสถ์ ได้รับความสำเร็จในชีวิตและมีความก้าวหน้า ตั้งตนให้มั่นคงเป็นหลักฐาน เป็นจำนวนมาก
2.2 การพัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุ เมื่อได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส เป็นเจ้าคณะ ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานที่ชำรุดให้คงสภาพดีขึ้น ได้สร้างวัดและแนะนำให้ผู้อื่นสร้างวัดขึ้นในสถานที่ที่ควรสร้างเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก อย่างเช่น
1) บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จัดการให้บูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ พระวิหารหลวง พระระเบียง พระวิหารภูตเถร (พระแอด) พระวิหารสามจอม วิหารทับเกษตร วิหารตามศาลา สร้างกุฏิไม้ 1 ชั้น รวม 7 หลัง สร้างหอระฆัง สร้างถนนระหว่างพระเจดีย์บริวาร ภายในบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ สร้างศาลาพระรัตนธัชมุนี และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ภายในบริเวณวัดอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ใช้เป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี
2) บูรณะปฏิสังขรณ์วัดมเหยงค์ โดยปรับปรุงเสนาสนะทั่วทั้งวัด สร้างกุฏิเจ้าอาวาส เป็นต้น
3. เป็น พระนักเทศน์ที่มีความสามารถ จนได้รับการยกย่องเป็น "พระคณาจารย์โททางเทศนา" เพราะมีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากหากมีเวลาว่างพระรัตนธัชมุนี (แบน) จะอ่านตำราทางพระพุทธศาสนา สารคดี และข่าวสารต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ การแสดงพระธรรมเทศนา จึงแสดงโดยปฏิภาณ มีคารมคมคาย ชวนให้ผู้ฟังตั้งอกตั้งใจฟัง ถนัดทั้งการแสดงธรรมรูปเดียว และแสดงธรรมโดยปุจฉาวิสัชนา 2 ธรรมาสน์ การแสดงธรรมทุกกัณฑ์ มีเหตุมีผลมีอุบายที่จะแก้ความผิดให้เป็นความถูก แก้ความไม่เหมาะสมให้เป็นความเหมาะสม เช่น เทศน์สอนคนตระหนี่ถี่เหนียวให้ยินดีในการสละบริจาค ก็จะแสดงธรรมเรื่อง "เงินติดคุก" แก้สมภารเจ้าวัดซึ่งชอบสั่งสมบริขาร ก็แสดงธรรมจึง "สมบัติไล่สมภารออกจากห้อง" ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 - 2521 เมื่อ เป็นพระคณาจารย์โท ฝ่ายธรรมถึก ได้จาริกไปแสดงพระธรรมเทศนาอบรมประชาชนทั่วภาคใต้ อีกทั้งยังจัดให้มีการประกอบศาสนกิจ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดการฝึกอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนในเขตปกครองเป็นประจำ
 
พระรัตนธัชมุนีได้มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2521 ตลอดชีวิตของท่านเป็นเวลายาวนานถึง 95 ปี พรรษา 75 ท่านได้ทุ่มเทให้กับพระพุทธศาสนา
      
     ประวัติ
พระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
      


๑. นามเดิม ประดับ มาพูล เกิด วันอาทิตย์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีขาล เวลา ๑๗.๓๐ น. ตรงกับวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๕๗ บิดา นายปลอด มารดา นางขวด
    ภูมิลำเนา บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มรณภาพ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ สิริรวมอายุ ๘๖ พรรษา
๒. บรรพชา เมื่ออายุ ๑๙ ปี ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๗ ที่วัดเกาะจาก ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    พระอุปัชฌาย์ พระรัตนธัชมุนี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. อุปสมบท อายุ ๒๑ ปี ณ วันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เวลา ๑๓.๕๐ ณ วันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ที่วัดเกาะจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    พระอุปัชฌาย์ พระรัตนธัชมุนี วัดพระ มหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. วิทยฐานะ

๑. พ.ศ. ๒๔๖๙ จบประถมบริบูรณ์ โรงเรียนวัดเกาะจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. พ.ศ. ๒๔๗๕ บรรพชาเป็นสามเณร สอบได้ น.ธ.ตรี สำนักเรียนวัดเกาะจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ น.ธ. โท สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ
๔. พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ
๕. พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ ป.ธ. ๓ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ
๖. พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ ป.ธ. ๔ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ

๕. สมณศักดิ์

๑. พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ “พระครูกิตติวรประสาธน์”
๒. พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระกิตติวรประสาธน์”
๓. พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับการเลื่อนเป็นเป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชวินัยเวที”
๔. พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับการเลื่อนเป็นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพวราภรณ์”
๕. พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับการเลื่อนเป็น เป็นพระราชาคณะ ที “พระธรรมรัตโนภาส”

๖. ประวัติการทำงาน

 
งานการปกครอง

๑. พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองนก ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดอุทัยโพธาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมือง จ. เพชรบุรี
๓. พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๒๐ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
๔. พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๔๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

๒. งานการศึกษา

๑. พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๕๓๕ เป็นผู้อำนวยการการสอนพระปริยัติธรรม ที่วัดยุคนธราวาส จังหวัดนนทบุรี วัดเกาะจาก วัดรามประดิษฐ์ วัดหนองนก
    และ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม (มัธยมชายดำรง เวท) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
๓. พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
๔. พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. งานเผยแผ่ อบรมธรรมแก่พระภิกษุสามเณรและส่งเสริมการศึกษาวิปัสสนาสำหรับประชาชนในโอกาส ต่าง ๆ ตลอดปี และสร้างศาสนทายาทเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๔. งานสาธารณูปการ

๑. พ.ศ. ๒๔๙๐ บูรณะรวมทั้งพัฒนาวัดเกาะจากและวัดเกาะทวด จ.นครศรีธรรมราชให้เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณกิจและการประกอบการกุศลของประชาชน
และสร้างโรงเรียนประถมศึกษาวัดเกาะจากเพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชน
๒. พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๔๙๘ สร้างกุฏิและโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในวัดหนองนก
๓. พ.ศ. ๒๔๙๙ -๒๕๐๘ พัฒนาวัดและสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรี
๔. พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๔๓ บูรณะและพัฒนาศาสนสถานตลอดจนสาธารณูปโภคในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจนเป็นอาวาสที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณกิจ
และประกอบกิจอันเป็นกุศลของประชาชนดังที่เห็นในปัจจุบัน
User ฮิต: 1941
 
      
     ประวัติและผลงาน
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ.)
ผู้จัดการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
      ๑. นามเดิม สมปอง ศรีสงคราม โยมบิดา นายดับ ศรีสงคราม โยมมารดา นางเด็ด ศรีสงคราม เกิดวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๙ ที่บ้านมะม่วงปลายแขน
    หมู่ที่ ๑ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. บรรพชา วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ณ วัดมะม่วงปลายแขน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. อุปสมบท วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระภัทรธรรมธาดา (ฮั้ว โสภิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์
    พระครูสุภัทรวิหารการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูประภัสสรเมธาภรณ์ เป็นพระอนุสาสนาจารย์

๔. การศึกษา

๑ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดหญ้า ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒
๒. สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดธรรมบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑
๓. สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙
๔. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา จากสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒
๕. สำเร็จการศึกษาปรัชญามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘

๕. สมณศักดิ์
๑. พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษที่ “พระครูประทีปปัญญาคุณ”
๒. พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระสุทธิสารสุธี”
๓. พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับการเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชธรรมสุธี”
๔. พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับการเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพวินยาภรณ์”

๕. ประวัติการทำงาน

๑. งานการปกครอง

ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)
ปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำสนามสอบในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. งานการศึกษา

๑. พ.ศ.๒๕๑๘ ได้รับตราตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดราชผาติการาม เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
๒. พระเทพวินยาภรณ์เป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการจัดตั้งโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญ (โรงเรียนบรมธาตุพิทักษ์วิทยา) เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้เยาวชนชายที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเข้ามาบวชเป็น สามเณร และศึกษาเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ เป็นการเรียนฟรี ค่าใช้จ่ายพื้นฐานทาง
วัดเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่าง หากนักเรียนคนใดสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วสนใจศึกษาต่อในระดับสูง ท่านจะสนับสนุนส่งเสริมให้ศึกษาต่อ
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพียงแห่งเดียวในภาคใต้
๓. จัดตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาสอบไล่ได้เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะแผนกธรรมศึกษา มีนักเรียนเข้าสอบและสอบได้มาก
จนได้รับรางวัลจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ๓ ปีซ้อน คือในปี ๒๕๕๑ มีนักเรียนสอบได้มากเป็นลำดับที่ ๒ ในคณะธรรมยุต พ.ศ. ๒๕๕๒
มีนักเรียนสอบได้มากเป็นอันดับที่ ๓ ในคณะธรรมยุต พ.ศ. ๒๕๕๓ มีนักเรียนสอบได้มากเป็นอันดับ ๔ ของคณะธรรมยุต
๔. เป็นผู้จัดตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรศึกษาภาษาบาลีอันเป็นภาษาที่จะรักษา คำสอนของพระพุทธศาสนา
และผลการดำเนินการก็มีนักเรียนสอบไล่ได้เป็นประจำ ทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีนักเรียนสอบได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค ซึ่งเป็นเปรียญเอกของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
และได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สอบบาลีสนามหลวงผ่านเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
๕. งานเพื่อสาธารณะประโยชน์
พระเทพวินยาภรณ์ได้จัดตั้งกองทุนขึ้น ๓ กองทุน เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติธรรม ดังนี้
๑) ทุนพระมหาธาตุมูลนิธิ สำหรับให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาทุกระดับในจังหวัด และโรงเรียนที่ต้องการ อย่างน้อยปีละ ๒๐๐ ทุน
๒) ทุนบาลีศึกษา สำหรับให้ทุนการศึกษาแก่สามเณรและพระภิกษุที่เข้าสอบบาลีศึกษาเป็นประจำทุกปี
๓) ทุนเผยแผ่และปฏิบัติธรรม โดยการจัดทำสื่อ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ออกเผยแพร่ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติธรรมในเทศกาลและโอกาสต่างๆ เช่น
หลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดโสมนัสวรวิหาร ทุกเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับร้อยคนขึ้นไป
นอกจากนี้ท่านยังได้บริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงเรียน หน่วยงานและทำกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ดังนี้
๑. อุปถัมภ์การจัดสร้างจตุคามรามเทพรุ่นต่าง ๆ เพื่อระดมทุนในการจัดสร้างศาสนสถานให้แก่วัดต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและต่างจังหวัด
ระดมทุนพัฒนาโรงเรียนและสถานศึกษาทั้งของวัด ภาครัฐและเอกชน
๒. อุปถัมภ์กิจการของมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพ็ชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๓. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในงานวันรวมศิษย์พระธรรมวิทยากร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๓
๔. บริจาคทรัพย์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. บริจาคทรัพย์ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เพื่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
๖. บริจาคทรัพย์ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เพื่อสร้างอาคารสำนักงานของมหาวิทยาลัย
ที่วัดป่าห้วยพระ หมู่ ๕ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
๗. บริจาคทรัพย์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องประชุมพระธรรมนิเทศทวยหาญ
และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๘. บริจาคทรัพย์ ๒๐,๐๐๐ บาท แก่โรงเรียนวัดป่ายาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๙. บริจาคทรัพย์ ๕,๐๐๐ บาท แก่โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๙
๑๐. บริจาคทรัพย์ ๕,๐๐๐ บาท แก่ผู้สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ให้แก่คณะสงฆ์คณะธรรมยุต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๑. บริจาคทรัพย์ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แก่คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เพื่อจัดซื้อรถบัสer User ฮิต: 1706
 
      
    
ประวัติและผลงาน
พระศรีธรรมประสาธน์ (ไมตรี  ปภารตโน) 
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
      ๑. นามเดิม

    ชื่อ  ไมตรี นามสกุล  ไกรแก้ว  เกิดวัน  ๕ ฯ ๑ ค่ำ  ปี กุน  วันที่ ๘ เดือนธันวาคมพุทธศักราช ๒๕๑๔
     บิดา นายมะโน  ไกรแก้ว  มารดา นางคมศิลป์  ไกรแก้ว  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. การศึกษา
    วิชาการทางศาสนา
    (๑) พ.ศ.  ๒๕๓๙       สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    (๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  สอบได้ เปรียญธรรม  ๔  ประโยค  จากสำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
         วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร    อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    วิชาการทางโลก
    (๓) พ.ศ. ๒๕๔๔    สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จากมหาวิทยาลัย
         มหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีธรรมาโศก  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    (๔) พ.ศ. ๒๕๕๑    สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
          จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช


๓. อุปสมบท

           วัน ๗ ฯ ๘ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗  วัด..พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   พระอุปัชฌาย์  พระธรรมรัตโนภาส (ประดับ  โอภาโส) วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ประวัติการทำงาน

   ๑. งานปกครอง

        พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
        พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ.)
        พ.ศ. ๒๕๕๑  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระนคร   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
         พ.ศ. ๒๕๔๕   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา   (โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร)

    ๒. งานการศึกษา
        พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง  ประจำสนามสอบคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ.)
        พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกนักธรรม สำนักเรียนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
        พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
        พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นตัวแทนแม่กองธรรม  นำข้อสอบนักธรรมมาเปิดสอบ ณ สนามสอบคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ.)

   ๓. งานเผยแผ่
        (๑)  พ.ศ. ๒๕๔๔   ถึง ปัจจุบัน  จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทุกปี
        (๒)  พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน  แสดงพระธรรมเทศนาในวันพระ  ณ วัดในปุดกาญนาคีรี
        (๓)  มีการทำพิธีมาฆบูชา    วิสาขบูชา  อัฏมีบูชา  อาสาฬหบูชา  ทุกครั้ง
        (๔) มีการอบรมพระภิกษุสามเณร  หลังทำวัตรเช้า-เย็น ให้เคร่งครัดต่อข้อวัตรปฏิบัติ  เอาใจใส่ในการศึกษา  ให้มีการสำรวมในศีล  ฝึกสมาธิภาวนา

   ๔. งานสาธารณูปการ
        (๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  ๓ ชั้น  พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ราคา  ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท                        (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
        (๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พัก พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร  ๒ ชั้น  ราคา  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
        (๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน กว้าง ๑๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  ๓ ชั้น  พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ราคา  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท                  (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)
        (๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พัก  ๘ ห้องนอน  ชั้นบน  ห้องน้ำ ๑๖ ห้อง    ชั้นล่าง      ในราคา  ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
        (๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ  ๓ ชั้น  งบประมาณในการก่อสร้าง  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

   ๕. งานสาธารณะประโยชน์
        (๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการบูรณะอุโบสถ, กำแพงแก้ว,และกำแพงหน้า วัดพระนคร   อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ใช้ ประโยชน์ได้ เป็นจำนวนเงิน  ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
        (๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการบูรณะศาลาการเปรียญอายุ  ๙๓ ปี  ของวัดพระนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ใช้ ประโยชน์ได้ เป็นจำนวนเงิน  ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
        (๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณ  วัดพระนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในราคา  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
        (๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการหล่อพระพุทธสิหิงค์ ขนาดหน้าตัก ๕.๕ เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ประดิษฐาน ณ วัดในปุดกาญจนาคีรี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในราคา  ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน)
        (๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณ วัดในปุดกาญจนาคีรี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในราคา  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
        (๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ บริจาคเครื่องฟอกไต  แก่โรงพยาบาลมหาราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
        (๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ บริจาคเครื่องฟอกไต  แก่โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี    เป็นจำนวนเงิน  ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
        (๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ สมทบทุนสร้างศาลา  วัดหัวเกาะรุ้ง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

    ๖. งานศึกษาสงเคราะห์
        (๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร นักเรียนโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นจำนวนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
        (๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ทุนการศึกษานักเรียนบุตรข้าราชการทหารในกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
        (๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดท้ายสำเภา  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
        (๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดเจดีย์ อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
        (๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดวังหงส์ อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
        (๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดน้ำรอบ อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕.  สมณศักดิ์

         พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษที่ “พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ”
         พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่  “พระศรีธรรมประสาธน์”
         พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุติ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
หมวด: Uncategorised
วันเผยแพร่
เขียนโดย Super User ฮิต: 962


พระครูเหมเจติยาภิบาล วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
พระรัตนธัชมุนี (แบน) วัดพระมหาธาตุธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
พระเทพปัญญากวี วัดท่าโพธ์วรวิหาร นครศรีธรรมราช
พระธรรมรัตนโนภาส วัดพระมหาธาตุธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
พระเทพวินยาภรณ์ วัดพระมหาธาตุธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
พระศรีธรรมประศาสน์ วัดพระมหาธาตุธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช (ปั

หมวด: