เขียนโดย Super User
ฮิต: 786

 

pt

ประวัติ
พระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
 
   


๑. นามเดิม ประดับ มาพูล เกิด วันอาทิตย์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีขาล เวลา ๑๗.๓๐ น. ตรงกับวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๕๗ บิดา นายปลอด มารดา นางขวด
    ภูมิลำเนา บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มรณภาพ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ สิริรวมอายุ ๘๖ พรรษา
๒. บรรพชา เมื่ออายุ ๑๙ ปี ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๗ ที่วัดเกาะจาก ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    พระอุปัชฌาย์ พระรัตนธัชมุนี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. อุปสมบท อายุ ๒๑ ปี ณ วันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เวลา ๑๓.๕๐ ณ วันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ที่วัดเกาะจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    พระอุปัชฌาย์ พระรัตนธัชมุนี วัดพระ มหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. วิทยฐานะ

๑. พ.ศ. ๒๔๖๙ จบประถมบริบูรณ์ โรงเรียนวัดเกาะจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. พ.ศ. ๒๔๗๕ บรรพชาเป็นสามเณร สอบได้ น.ธ.ตรี สำนักเรียนวัดเกาะจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ น.ธ. โท สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ
๔. พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ
๕. พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ ป.ธ. ๓ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ
๖. พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ ป.ธ. ๔ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ

๕. สมณศักดิ์

๑. พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ “พระครูกิตติวรประสาธน์”
๒. พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระกิตติวรประสาธน์”
๓. พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับการเลื่อนเป็นเป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชวินัยเวที”
๔. พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับการเลื่อนเป็นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพวราภรณ์”
๕. พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับการเลื่อนเป็น เป็นพระราชาคณะ ที “พระธรรมรัตโนภาส”

๖. ประวัติการทำงาน


งานการปกครอง

๑. พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองนก ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดอุทัยโพธาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมือง จ. เพชรบุรี
๓. พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๒๐ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
๔. พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๔๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

๒. งานการศึกษา

๑. พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๕๓๕ เป็นผู้อำนวยการการสอนพระปริยัติธรรม ที่วัดยุคนธราวาส จังหวัดนนทบุรี วัดเกาะจาก วัดรามประดิษฐ์ วัดหนองนก
    และ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม (มัธยมชายดำรง เวท) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
๓. พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
๔. พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. งานเผยแผ่ อบรมธรรมแก่พระภิกษุสามเณรและส่งเสริมการศึกษาวิปัสสนาสำหรับประชาชนในโอกาส ต่าง ๆ ตลอดปี และสร้างศาสนทายาทเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๔. งานสาธารณูปการ

๑. พ.ศ. ๒๔๙๐ บูรณะรวมทั้งพัฒนาวัดเกาะจากและวัดเกาะทวด จ.นครศรีธรรมราชให้เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณกิจและการประกอบการกุศลของประชาชน
และสร้างโรงเรียนประถมศึกษาวัดเกาะจากเพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชน
๒. พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๔๙๘ สร้างกุฏิและโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในวัดหนองนก
๓. พ.ศ. ๒๔๙๙ -๒๕๐๘ พัฒนาวัดและสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรี
๔. พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๔๓ บูรณะและพัฒนาศาสนสถานตลอดจนสาธารณูปโภคในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจนเป็นอาวาสที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณกิจ
และประกอบกิจอันเป็นกุศลของประชาชนดังที่เห็นในปัจจุบัน

หมวด: