เขียนโดย Super User
ฮิต: 1220

watmahadhatu nakorn abb2

ประวัติและผลงาน
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ.)
ผู้จัดการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

 
   


๑. นามเดิม สมปอง ศรีสงคราม โยมบิดา นายดับ ศรีสงคราม โยมมารดา นางเด็ด ศรีสงคราม เกิดวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๙ ที่บ้านมะม่วงปลายแขน
    หมู่ที่ ๑ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. บรรพชา วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ณ วัดมะม่วงปลายแขน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. อุปสมบท วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระภัทรธรรมธาดา (ฮั้ว โสภิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์
    พระครูสุภัทรวิหารการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูประภัสสรเมธาภรณ์ เป็นพระอนุสาสนาจารย์

๔. การศึกษา

๑ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดหญ้า ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒
๒. สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดธรรมบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑
๓. สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙
๔. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา จากสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒
๕. สำเร็จการศึกษาปรัชญามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘

๕. สมณศักดิ์
๑. พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษที่ “พระครูประทีปปัญญาคุณ”
๒. พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระสุทธิสารสุธี”
๓. พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับการเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชธรรมสุธี”
๔. พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับการเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพวินยาภรณ์”

๕. ประวัติการทำงาน

๑. งานการปกครอง

ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)
ปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำสนามสอบในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. งานการศึกษา

๑. พ.ศ.๒๕๑๘ ได้รับตราตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดราชผาติการาม เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
๒. พระเทพวินยาภรณ์เป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการจัดตั้งโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญ (โรงเรียนบรมธาตุพิทักษ์วิทยา) เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้เยาวชนชายที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเข้ามาบวชเป็น สามเณร และศึกษาเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ เป็นการเรียนฟรี ค่าใช้จ่ายพื้นฐานทาง
วัดเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่าง หากนักเรียนคนใดสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วสนใจศึกษาต่อในระดับสูง ท่านจะสนับสนุนส่งเสริมให้ศึกษาต่อ
เป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพียงแห่งเดียวในภาคใต้
๓. จัดตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาสอบไล่ได้เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะแผนกธรรมศึกษา มีนักเรียนเข้าสอบและสอบได้มาก
จนได้รับรางวัลจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ๓ ปีซ้อน คือในปี ๒๕๕๑ มีนักเรียนสอบได้มากเป็นลำดับที่ ๒ ในคณะธรรมยุต พ.ศ. ๒๕๕๒
มีนักเรียนสอบได้มากเป็นอันดับที่ ๓ ในคณะธรรมยุต พ.ศ. ๒๕๕๓ มีนักเรียนสอบได้มากเป็นอันดับ ๔ ของคณะธรรมยุต
๔. เป็นผู้จัดตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรศึกษาภาษาบาลีอันเป็นภาษาที่จะรักษา คำสอนของพระพุทธศาสนา
และผลการดำเนินการก็มีนักเรียนสอบไล่ได้เป็น ประจำ ทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีนักเรียนสอบได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค ซึ่งเป็นเปรียญเอกของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
และได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สอบบาลีสนามหลวงผ่านเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
๕. งานเพื่อสาธารณะประโยชน์
พระเทพวินยาภรณ์ได้จัดตั้งกองทุนขึ้น ๓ กองทุน เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติธรรม ดังนี้
๑) ทุนพระมหาธาตุมูลนิธิ สำหรับให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาทุกระดับในจังหวัด และโรงเรียนที่ต้องการ อย่างน้อยปีละ ๒๐๐ ทุน
๒) ทุนบาลีศึกษา สำหรับให้ทุนการศึกษาแก่สามเณรและพระภิกษุที่เข้าสอบบาลีศึกษาเป็นประจำทุกปี
๓) ทุนเผยแผ่และปฏิบัติธรรม โดยการจัดทำสื่อ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ออกเผยแพร่ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติธรรมในเทศกาลและโอกาสต่างๆ เช่น
หลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดโสมนัสวรวิหาร ทุกเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับร้อยคนขึ้นไป
นอกจากนี้ท่านยังได้บริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงเรียน หน่วยงานและทำกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ดังนี้
๑. อุปถัมภ์การจัดสร้างจตุคามรามเทพรุ่นต่าง ๆ เพื่อระดมทุนในการจัดสร้างศาสนสถานให้แก่วัดต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและต่างจังหวัด
ระดมทุนพัฒนาโรงเรียนและสถานศึกษาทั้งของวัด ภาครัฐและเอกชน
๒. อุปถัมภ์กิจการของมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพ็ชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๓. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในงานวันรวมศิษย์พระธรรมวิทยากร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๓
๔. บริจาคทรัพย์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. บริจาคทรัพย์ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เพื่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
๖. บริจาคทรัพย์ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เพื่อสร้างอาคารสำนักงานของมหาวิทยาลัย
ที่วัดป่าห้วยพระ หมู่ ๕ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
๗. บริจาคทรัพย์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องประชุมพระธรรมนิเทศทวยหาญ
และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๘. บริจาคทรัพย์ ๒๐,๐๐๐ บาท แก่โรงเรียนวัดป่ายาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๙. บริจาคทรัพย์ ๕,๐๐๐ บาท แก่โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๙
๑๐. บริจาคทรัพย์ ๕,๐๐๐ บาท แก่ผู้สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ให้แก่คณะสงฆ์คณะธรรมยุต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๑. บริจาคทรัพย์ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แก่คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เพื่อจัดซื้อรถบัส
หมวด: