เขียนโดย Super User
ฮิต: 1778
      
mitre3
ประวัติและผลงาน
พระศรีธรรมประสาธน์ (ไมตรี  ปภารตโน) 
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
 
   
๑. นามเดิม

    ชื่อ  ไมตรี นามสกุล  ไกรแก้ว  เกิดวัน  ๕ ฯ ๑ ค่ำ  ปี กุน  วันที่ ๘ เดือนธันวาคมพุทธศักราช ๒๕๑๔
     บิดา นายมะโน  ไกรแก้ว  มารดา นางคมศิลป์  ไกรแก้ว  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. การศึกษา
    วิชาการทางศาสนา
    (๑) พ.ศ.  ๒๕๓๙       สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    (๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  สอบได้ เปรียญธรรม  ๔  ประโยค  จากสำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
         วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร    อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    วิชาการทางโลก
    (๓) พ.ศ. ๒๕๔๔    สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จากมหาวิทยาลัย
         มหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีธรรมาโศก  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    (๔) พ.ศ. ๒๕๕๑    สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
          จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช


๓. อุปสมบท

           วัน ๗ ฯ ๘ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗  วัด..พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   พระอุปัชฌาย์  พระธรรมรัตโนภาส (ประดับ  โอภาโส) วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ประวัติการทำงาน

   ๑. งานปกครอง

        พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
        พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ.)
        พ.ศ. ๒๕๕๑  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระนคร   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
         พ.ศ. ๒๕๔๕   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา   (โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร)

    ๒. งานการศึกษา
        พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง  ประจำสนามสอบคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ.)
        พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกนักธรรม สำนักเรียนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
        พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
        พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นตัวแทนแม่กองธรรม  นำข้อสอบนักธรรมมาเปิดสอบ ณ สนามสอบคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ.)

   ๓. งานเผยแผ่
        (๑)  พ.ศ. ๒๕๔๔   ถึง ปัจจุบัน  จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทุกปี
        (๒)  พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน  แสดงพระธรรมเทศนาในวันพระ  ณ วัดในปุดกาญนาคีรี
        (๓)  มีการทำพิธีมาฆบูชา    วิสาขบูชา  อัฏมีบูชา  อาสาฬหบูชา  ทุกครั้ง
        (๔) มีการอบรมพระภิกษุสามเณร  หลังทำวัตรเช้า-เย็น ให้เคร่งครัดต่อข้อวัตรปฏิบัติ  เอาใจใส่ในการศึกษา  ให้มีการสำรวมในศีล  ฝึกสมาธิภาวนา

   ๔. งานสาธารณูปการ
        (๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  ๓ ชั้น  พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ราคา  ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท                        (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
        (๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พัก พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร  ๒ ชั้น  ราคา  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
        (๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน กว้าง ๑๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  ๓ ชั้น  พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ราคา  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท                  (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)
        (๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พัก  ๘ ห้องนอน  ชั้นบน  ห้องน้ำ ๑๖ ห้อง    ชั้นล่าง      ในราคา  ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
        (๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ  ๓ ชั้น  งบประมาณในการก่อสร้าง  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

   ๕. งานสาธารณะประโยชน์
        (๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการบูรณะอุโบสถ, กำแพงแก้ว,และกำแพงหน้า วัดพระนคร   อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ใช้ ประโยชน์ได้ เป็นจำนวนเงิน  ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
        (๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการบูรณะศาลาการเปรียญอายุ  ๙๓ ปี  ของวัดพระนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ใช้ ประโยชน์ได้ เป็นจำนวนเงิน  ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
        (๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณ  วัดพระนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในราคา  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
        (๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการหล่อพระพุทธสิหิงค์ ขนาดหน้าตัก ๕.๕ เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ประดิษฐาน ณ วัดในปุดกาญจนาคีรี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในราคา  ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน)
        (๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณ วัดในปุดกาญจนาคีรี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในราคา  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
        (๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ บริจาคเครื่องฟอกไต  แก่โรงพยาบาลมหาราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
        (๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ บริจาคเครื่องฟอกไต  แก่โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี    เป็นจำนวนเงิน  ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
        (๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ สมทบทุนสร้างศาลา  วัดหัวเกาะรุ้ง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

    ๖. งานศึกษาสงเคราะห์
        (๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร นักเรียนโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นจำนวนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
        (๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ทุนการศึกษานักเรียนบุตรข้าราชการทหารในกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
        (๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดท้ายสำเภา  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
        (๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดเจดีย์ อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
        (๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดวังหงส์ อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
        (๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดน้ำรอบ อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕.  สมณศักดิ์

         พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษที่ “พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ”
         พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่  “พระศรีธรรมประสาธน์”
         พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุติ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช


หมวด: