เขียนโดย Super User
หมวด:

    

ประวัติ พระสุธรรมวุฒาจารย์ (แก้ว ญาณวรเถร)
วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นามเดิม แก้ว กาญจนา
วันเดือนปีเกิด วันอังคารที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2420
สถานที่เกิด ณ บ้านท่าซัก ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นามบิดา นายเอียด
นามมารดา นางบุญทอง
ปฐมวัย อายุ 13 ปี ศึกษาเล่าเรียนกับพระอาจารย์รอด เจ้าอาวาสวัดใหญ่
บรรพชา เมื่ออายุ 17 ปี กับพระอาจารย์รอด วัดใหญ่ 1 พรรษา และลาสิกขาบท
อุปสมบท อุปสมบทเมื่ออายุ 21 ปี ตรงกับวันพุธขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 หรือ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2441 ณ วัดจันทาราม โดยมีพระครูเหมเจติยานุรักษ์ (หนู) วัดจันทาราม ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระวินัยธรรม (เอี่ยม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระภิกษุตุ้ม วัดจันทาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์
สมณศักดิ์ พ.ศ. 2457 เป็นสมุห์ ฐานานุกรมในพระศรีสุธรรมรัต (ห้องกิ้ม)
พ.ศ. 2464 เป็นพระครูสังฆวินัย พระครูสังฆรักษ์ ฐานุกรมในพระรัตนธัชมุนี เจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2468 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2468 ปลายปี ได้รับพระราชทานนามเป็นพระครูกาชาด เจ้าคณะตำบลท่าวัง
พ.ศ. 2475 ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมือง
พ.ศ. 2481 เป็นผู้รั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2482 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระครูเหมเจติยานุรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2487 เป็นองค์การสาธารณูปการกรรมการสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2494 เป็นพระราชาคณะที่พระสุธรรมวุฒาจารย์
กาลมรณภาพ
พระสุธรรมวุฒาจารย์ (แก้ว ญาณวรเถร) มรณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2501 เวลา 20.30 น. โดยอาการสงบ มีสติสัมปชัญญะ จนวาระสุดท้ายได้เปล่งวาว่า “พุทโธ ฉันยังไม่ลืม” สิริอายุไว้ 82 ปี

เขียนโดย Super User
หมวด:

ประวัติ

พระครูอรรถธรรมรส

ซัง สุวณฺณเถร

วัดเทพนิมิต (วัดวัวหลุง)

อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นามเดิม ซัง นามสกุล ศักดาวุธ

วันเดือนปีเกิด  วันอังคาร ขึ้น  15 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน ตรงกับวันอังคารที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2394

สถานที่เกิด บ้านพัง หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นามบิดา ขุนวินศักดาวุธ (บุญจันทร์ ศักดาวุธ)

นามมารดา นางส้ม ศักดาวุธ

ปฐมวัย

            เมื่ออายุ 11 ปี ได้ศึกษาอักษรสมัยในสำนักอาจารย์นาค เจ้าอาวาสวัดพัง

            อายุ 13 ปี ได้ไปศึกษาในสำนักพระอุปัชฌาย์รักษ์ วัดปัง ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านเรียนวิชาเลข และคัดลายมือ มีความตั้งใจสูงในการศึกษา เฉลียวฉลาดมีความจำดี มีความอดทนสูง พระอุปชฌาย์เห็นแววจึงทำการบรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ 16 ปี ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และวิปัสสนาธุระ ในขณะที่บรรพชาเป็นสามเณร พอสมควร ในขณะนั้นได้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดตรังได้เดินทางมานมัสการพระอุปัชฌาย์รักษ์ ได้พบและสนทนากับสามเณรซัง เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ลายมือสวย มีไหวพริบปฏิภาณ จึงชักชวนให้ไปรับราชการในตำแหน่งเสมียนตรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ท่านรับราชการอยู่ 3 ปี เห็นว่าเป็นหนทางแห่งความทุกข์ จึงขอลาออกจากราชการ เมื่ออายุประมาณ 20 ปี

อุปสมบท

            อุปสมบทเมื่อวันพุธขึ้น13 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแมพ.ศ. 2414 โดยมีพระอุปัชฌาย์รักษ์ เป็นพระอุปชฌาย์ พระนาค เจ้าอาวาสวัดพัง เป็นพระกรรมวาจารย์ พระทองดี วัดปัง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ว่า “สุวณฺโณ” เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้ศึกษาอยู่ในสำนักพระอาจารย์ นาค วัดพัง เรียนรู้ด้านคาถาอาคมอยู่ 1 พรรษา  ต่อจากนั้น จึงกราบลาพระอาจารย์นาคไปอยู่กับพระอาจารย์เจีย เจ้าอาวาสวัดวัวหลุง เพื่อศึกษาคันถธุระและอบรมวิปัสสนาธุระกับพระอาจาย์ชู พระอาจายย์สุด วัดวัวหลุง สรุปแล้วพระซัง สุวณฺโณ ได้เรียนรู้หลากหลายวิชาทั้ง คันถธุระ วิปัสสนาธุระ ตลอดเรียนรู้คาถาอาคม อันเป็นไสยศาสตร์จากพระอาจารย์วัดวัวหลุง ถึง 3 รูป พยายามฝึกฝนจิตท่องมนต์คาถา และสามารถแดงธรรมได้อย่างพิสดารไพเราะ ทำให้ประชาชนผู้มาปฏิบัติอธรรมเกิดศรัทธาเลื่อมใส่ในพระพุทธศาสนา สังคมในชุมชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

สมณศักดิ์

            พ.ศ. 2425 พระอาจาย์เจ้ย มรณภาพ พระซัง สุวณฺโณ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวัวหลุง

            พ.ศ. 2438 อายุ 44 ปี พรรษา 24 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

            พ.ศ. 2441 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงให้การปกครองวัด 13

            พ.ศ. 2445 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูเจ้าคณะแขวง เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2445

          พ.ศ. 2464 อายุ 70 ปี 50 พรรษา สร้างกุฏิถาวร กว้าง 15 เมตรยาว 20 เมตร เป็นที่พำนักของเจ้าอาวาสทุกสมัย

            พ.ศ. 2467 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่ “พระครูอรรถธรรมรส”

            พ.ศ. 2472 ชราภาพไมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงโปรดเกล้าฯ ยกเป็นกิตติมศักดิ์ พ้นจากหน้าที่ทางการคณะสงฆ์

            พ.ศ. 2477 อายุ 83 ปี วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

กาลมรณภาพ

            มรณภาพ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2478 เวลา 10.30 น. รวมสิริอายุ 84 ปีพรรษา 64

            พ.ศ. 2480 พระราชเพลิงศพ มีการจัดงาน 3 วัน 3 คืน 

เขียนโดย Super User
หมวด:
ชื่อ วัดพระบรมธาตุ
ที่ตั้ง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภท พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
นิกาย เถรวาท
พระประธาน พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช
พระพุทธรูปสำคัญ พระเจ้าศรีธรรมโศกราช(ปางมารวิชัย), พระเหมชาลา(ปางห้ามญาติ), พระทนทกุมาร(ปางประทานอภัย)
พระอารามหลวงชั้นเอก
กิจกรรม นมัสการพระบรมธาตุ โบราณสถานคู่เมืองภาคใต้ ขอพรองค์ท้าวจตุคามรามเทพ เทพารักษ์ผู้เฝ้าองค์พระมหาธาตุ